Danh sách lớp HTTTYT 20182 -D8 207-Mã lớp 109227

Nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′

Link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nF0uLq7rP1GaL4FPX24Ruk5Dy3Y4CkwpfJ_aMMwfZxQ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nF0uLq7rP1GaL4FPX24Ruk5Dy3Y4CkwpfJ_aMMwfZxQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: