Danh sách lớp HTTTYT 20182 -D8 207-Mã lớp 109227

Nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′

Link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nF0uLq7rP1GaL4FPX24Ruk5Dy3Y4CkwpfJ_aMMwfZxQ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nF0uLq7rP1GaL4FPX24Ruk5Dy3Y4CkwpfJ_aMMwfZxQ

Danh sách lớp CKĐT 20182 -TC 405-ET2040-Mã lớp 109158

Nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′

LInk :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12hHR6XEA2TTz5bGOXsAQeRR9QxHRikBQEDeWn5SLiec

Danh sách lớp CKĐT 20182 -TC 504-ET2040–Mã lớp 109161

Sinh viên lớp CKĐT 20182 -TC 504-ET2040–Mã lớp 109161 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học

Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z_fEA8WZBZsAHN8GiDw6ruxWJlxPOfRPf0d2WhPCrHE/edit?usp=sharing