Danh sách lớp HTTTYT (HIS) 20171 – TC 309-ET4540

Các bạn sinh viên lớp HTTTYT (HIS) 20171 – TC 309-ET4540 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qD-Fp6fDXYna4-_u4z1P9JwB-im6saERmFCO_6S3hI/edit?usp=sharing