Danh sách lớp CKĐT 20163 -D5 201

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20163 -D5 201 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SKDOpicpRiUr5Oc8VDZkxQrooHuGY49IoDXfOqK8DV0/edit?usp=sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: