Danh sách lớp CKĐT 20163 -D5 201

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20163 -D5 201 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SKDOpicpRiUr5Oc8VDZkxQrooHuGY49IoDXfOqK8DV0/edit?usp=sharing