Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000

Các bạn sinh viên lớp Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzisI0Dy8N2dsRL2QUxYHfFfqp5CLm5DTFq4meMYKIw/edit?usp=sharing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: