Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 407-ET2010-Mã lớp 95697

Các bạn sinh viên lớp KTĐT 20162 -T 407-ET2010-Mã lớp 95697 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i4L3GtjH-Vve6k3fGnqMvUZwfhNpOp2efYQZqsR1iJU/edit?usp=sharing

Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000

Các bạn sinh viên lớp Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzisI0Dy8N2dsRL2QUxYHfFfqp5CLm5DTFq4meMYKIw/edit?usp=sharing

Danh sách lớp CKĐT 20162 -TC 513-ET2040-Mã lớp 94692

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20162 -TC 513-ET2040-Mã lớp 94692 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4xyeiyJt0_U1FXsZ6TYTKBehqbOibwoCD2ZuFFobbU/edit?usp=sharing