Danh sách lớp HTTTYT 20152 – D9 104-ET4540

Các bạn sinh viên lớp HTTTYT 20152 – D9 104-ET4540 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dyk-LV8m0q3vyfXE2SphtIMaayo8yXzjoxCMlvGnEHo/edit?usp=sharing

Danh sách lớp KTĐT 20152 88501 ET2010 D9 201

Các bạn sinh viên lớp KTĐT 20152 88501 ET2010 D9 201 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVZ2iRxwTmwWFVUNW0k4-rnM2S1AW1lUBjKaSI_5iFg/edit?usp=sharing
Tôi gửi các e tài liệu môn học
1. Đề cương, Slides bài giảng

https://www.mediafire.com/folder/fuyvpvqkdvqdu/Kỹ_thuật_điện_tử_(EE)

  • In ra và đọc trước đến slide 3 Diode
  • Bài tâp, đề thi, mạch điện Multisim

https://www.mediafire.com/folder/304luzp2jywr7/Bài_tập
https://www.mediafire.com/folder/eckai0c8ssq16/Mạch_điện

2. Sách tham khảo : https://hqhuy.wordpress.com/2014/08/27/electronic-devices-and-circuit-theory-10th-ed-international-editon-by-robert-l-boylestad-louis-nashelsky/

Danh sách lớp CKĐT 20152 87556 ET2041 TC 306

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20152 87556 ET2041 TC 306 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lTStjitjKDaankX7M9ZyeNpE4lKlrYCqsxu771QQgkg/edit?usp=sharing
Tôi gửi các e tài liệu môn học
1. Slides : https://www.mediafire.com/folder/ljes9oacs0aoa/Cấu_kiện_điện_tử_(ED)
In ra và đọc trước đến slide 3 Diode

2. Sách tham khảo : https://hqhuy.wordpress.com/2014/08/27/electronic-devices-and-circuit-theory-10th-ed-international-editon-by-robert-l-boylestad-louis-nashelsky/

Danh sách lớp CKĐT 20152 87465 ET2040 TC 508

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20152 87465 ET2040 TC 508 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R8umt-rDRAM9YWPy1lhJnFeAPogGEVEcdRpFWJ7Zk3U/edit?usp=sharing
Tôi gửi các e tài liệu môn học
1. Slides : https://www.mediafire.com/folder/ljes9oacs0aoa/Cấu_kiện_điện_tử_(ED)
In ra và đọc trước đến slide 3 Diode

2. Sách tham khảo : https://hqhuy.wordpress.com/2014/08/27/electronic-devices-and-circuit-theory-10th-ed-international-editon-by-robert-l-boylestad-louis-nashelsky/