Lịch học bù lớp CKĐT 21/11/2015

Như đã thông báo trên lớp, lịch học bù lớp CKĐT 21/11/2015
Thời gian ; Tiết 4-6
Địa điểm : D5 103

Các slide bổ sung môn CKĐT 11/2015

Ds học viên làm báo cáo môn HTTTYT 11/2015

Danh sách học viên báo cáo môn HTTTYT-Lớp CC ĐTYS khóa 1
Các bạn nhập vào ds sau
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZmGSQ0uSDlW5NN9F93aolRTWGPQjPOIlrIxVnqI1fI/edit?usp=sharing