Danh sách lớp CKĐT 20151 84155 ET2041 D3-505

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20151 84155 ET2041 D3-505 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10JtPgqZxpZzitBSUeM8qAeYbuZvjfc8CdjJSdz_tVrI/edit#gid=0

Tôi gửi các e tài liệu môn học
3. Cài và sử dụng Multusim : Google

Hiện tại mới có 38 bạn . Còn bạn nào chưa nhập ttin vào ds thì hoàn thành khẩn trương trong tuần này (trước 23/8)

 

Danh sách lớp HTTTYT 20151 82872 ET4540 D9 204 (hủy)

Các bạn sinh viên lớp HTTTYT 20151 82872 ET4540 D9 204 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZmGSQ0uSDlW5NN9F93aolRTWGPQjPOIlrIxVnqI1fI/edit?usp=sharing