Các bài viết về môn KTĐT

Tài liệu Kỹ thuật điện tử

Danh sách lớp KTDT 20142 – D5 405

Các bạn sinh viên lớp KTDT 20142 – D5 405 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uKK3-3VntyvQwQQqNHcW3fU1gavY-HTyIHu1O2nz2K0/edit?usp=sharing

Link tài liệu : https://www.mediafire.com/folder/fuyvpvqkdvqdu/Kỹ_thuật_điện_tử_(EE)

Danh sách lớp HTTTYT 20142 – TC 210

Các bạn sinh viên lớp HTTTYT 20142 – TC 210 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFw_9esH9ZHnu8nKFfYRVvb0ssRvL-RYXhy0oycBhuA/edit?usp=sharing

Danh sách lớp CKĐT 2014-2015 TC 408

Các bạn sinh viên nhập thông tin vào Danh sách lớp CKĐT 2014-2015 TC 408 để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YHVwVMZj6XR_umBnV1H-jn5dNkTYiNg2q66XTIRDkfw/edit?usp=sharing