“Điều duy nhất bạn có thể thay đổi là chính bản thân mình. Nhưng chính điều này rồi sẽ làm thay đổi mọi thứ.”

“Điều duy nhất bạn có thể thay đổi là chính bản thân mình. Nhưng chính điều này rồi sẽ làm thay đổi mọi thứ.” – Keith D. Harrell

“Nếu bạn tỏ ra yếu mềm trước thử thách, thì bạn thật bé nhỏ và sức mạnh của bạn thật nhỏ nhoi.”

“Nếu bạn tỏ ra yếu mềm trước thử thách, thì bạn thật bé nhỏ và sức mạnh của bạn thật nhỏ nhoi.”
Cách ngôn.

“We can do anything we want if we stick to it long enough.”

“We can do anything we want if we stick to it long enough.”

– Helen Keller –