4 Quy Tắc Tâm Linh [ của người Ấn Độ ]

1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả.”

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.

2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra.”

Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
“Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. ”

Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.

3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.”

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.

4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua.”

Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.
Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả..

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn.
Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.
Hãy luôn hạnh phúc.

Avast-Antivirus

Compared to the past, when email was the key method for spreading viruses and spyware, now more than 80% of malware spreads via the internet. In fact, latest avast! Virus Lab research shows that 99% of it spreads through legitimate websites, with only 1% coming from suspicious or ‘dodgy’ sites.

OpenMRS-Open Source Software for HIS

Download
http://openmrs.org/download/

Install : using XAMPP with Tomcat
Note : set root password for mysql not empty

XAMPP 1.7.4 now with Tomcat JSP

The only problem is the Tomcat’s start and stop does not included in the XAMPP GUI manager. If you want to Start or Stop you have to do it manually run “\xampp\tomcat\catalina_start.bat” or “\xampp\tomcat\catalina_stop.bat” to stop.

One more problem that you have to install JDK.
If you have installed JDK but
when running catalina.bat to start Tomcat, get the following error … [XAMPP]: Searching JDK HOME with reg query … ! REG.EXE VERSION 3.0 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Development Kit CurrentVersion REG_SZ 1.5 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java …

Please check the path where you installed JDK is correct with regedit command.
Then go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Development Kit, and check the JavaHome value

<img src="luckyluke.gif” alt=”” />
luckyluke.gif

C++ for everyone

Learn To Play Guitar Easy

Condensed Lessons

Finding a Great Teacher

Discipline

Rest and Relaxation

Motivation and Passion

Maintaining your discipline and using your passion for music will be your driving force when you learn to play guitar easy. Don’t give up!

http://www.learnmasterguitar.net/

10 Best Bookmark and Share WordPress Plugins

30 November, 2010 – Lunarpages Blog, Website Tools

What ways to do you give your blog readers to bookmark, share or save things you have posted? With WordPress, and the powerful plugins, you can extend sharing and saving bookmarks, and take the experience to a whole new level.

Here are 10 of the most popular bookmarking related plugins for the WordPress publishing platform.

AddToAny – Help readers share, save, bookmark, and email your posts and pages using any service, such as Facebook, Twitter, Digg, Delicious, and over 100 more social bookmarking and sharing sites.

Socialable – Automatically add links to your favorite social bookmarking sites on your posts, pages and in your RSS feed.

Simple Facebook Connect – Simple Facebook Connect is a series of plugins that let you add any sort of Facebook Connect functionality you like to a WordPress blog.

AddThis – Help your visitor promote your site! The AddThis Social Bookmarking Widget allows your users to bookmark your site easily with over 200 popular services, and to share it with friends via email.

Share and Follow – Designed for average users to use, ideal for developers who want to save time, this plugin gives links to the most prominent Social Networking sites for sharing and following.

Social Bookmarks – The Social Bookmarks plugin for WordPress adds a list of XHTML compliant graphic links at the end of your posts and/or pages that allow your visitors to easily submit them to a number of social bookmarking sites.

Social Bookmarking RELOADED – The Social Bookmarking RELOADED plugin for WordPress adds a list of XHTML compliant graphic links at the end of your posts and/or pages that allow your visitors to easily submit them in a number of social bookmarking sites.

Only Wire – OnlyWire syndicates your content and articles to the web’s top social networking sites with a single button click.

Bookmark Me – The Bookmark Me plugin will add buttons that let your visitors share your content on social media sites such as Buzz Up!, Delicious, Digg, Facebook, Mixx, Reddit and StumbleUpon.

Bookmarkify – The Social Media Marketing Plugin that lets you put social bookmarking links in your posts and other pages. Help your readers promote your blog!