Thí nghiệm môn KTĐT HK2 2011

Tài liệu thí nghiệm mua tại p308 C9.
Thông báo chi tiết về thí nghiệm KTĐT ( đăng ký bổ sung…) có dán tại p414 C9.