An introduction to Object-Oriented Programming with java

An introduction to Object-Oriented Programming with java by C.THomas Wu

http://www.mhhe.com/engcs/compsci/wu/

Introduction to Java Programming, 8E

Y. Daniel Liang

http://cs.armstrong.edu/liang/intro8e/index.html

Posted in Java. Tags: . 4 Comments »

Packet Tracer 5.2

Packet Tracer
Packet Tracer là một phần mềm của Cisco giúp chúng ta thiết kế một hệ thống mạng ảo với mọi tình huống giống như thật. Packet Tracer được dùng rất nhiều trong hầu hết các chương trình giảng dạy và huấn luyện tại các trường hay các trung tâm.Các hãng xưởng cũng dùng Packet Tracer để vẽ và thiết kế hệ thống mạng của mình.
Với Packet Tracer bạn có thể tự tạo một mạng ảo với đầy đủ các thiết bị, truyền thông (traffic) và máy chủ. Bạn có thể cấu hình các routers, switches, wireless access points, servers, và các thiết bị đầu cuối (end devices).

Download : http://www.filestube.com/ebb973c32256d86403ea,g/Packet-Tracer-5-2.html
Demo and Quiz : http://www.packettracertrivia.com/PacketTracer/index.html
Homepage :