Updated program SFD 2009 in Hanoi and Hue

Chương trình ngày SFD 2009 tại Hà Nội đã được cập nhật. Có thể đọc thêm các chi tiết trên trang web:

http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:2009:19sept2009

Chương trình dự kiến của SFD tại Huế đã được ghi ở đây:

http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:2009:19sept2009:hue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: