Updated program SFD 2009 in Hanoi and Hue

Chương trình ngày SFD 2009 tại Hà Nội đã được cập nhật. Có thể đọc thêm các chi tiết trên trang web:

http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:2009:19sept2009

Chương trình dự kiến của SFD tại Huế đã được ghi ở đây:

http://wiki.hanoilug.org/events:softwarefreedomday:2009:19sept2009:hue

Môn học Cấu kiện điện tử

Trang web môn học : http://bme.hut.edu.vn/lms/course/view.php?id=50
Username : sv
Password : sv
Tài liệu môn học : Link
Đề cương : Link
Hướng dẫn sử dụng phần mềm : Link mới
Chú ý : Các tài liệu tham khảo có thể xem thêm ở phần Electronic Engineering

Thông báo mới cho lớp CKĐT ET3070 : Link

Slide Lession 5-FET : Link
Khảo sát về môn học CKĐT : Link