Cấu hình IP trong Windows bằng command line

– Xem thiết lập TCP/IP:
netsh interface ip show config

– xuất cấu hình ra file text:
netsh -c interface dump > c:\file.txt

– Nhập cấu hình từ file txt:
netsh –f c:\file.txt
Hoặc: netsh exec c:\file.txt

– Cấu hình:
netsh interface ip set address name=”Local Area Connection” static 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.1 1

– Nạp cấu hình động:
netsh interface ip set address “Local Area Connection” dhcp

– Cấu hình DNS:
netsh interface ip set dns “Local Area Connection” static 192.168.0.200

– Cấu hình DNS tự động:
netsh interface ip set dns “Local Area Connection” dhcp

– Cấu hình WINS:
netsh interface ip set wins “Local Area Connection” static 192.168.0.200

vd1:
netsh interface ip set address name=”Local Area Connection” static 10.151.121.99 255.255.255.0 10.151.121.1 1
netsh interface ip set dns “Local Area Connection” static 203.162.4.191
netsh interface ip set wins “Local Area Connection” static 203.162.4.191

vd2:
netsh interface ip set address name=”Local Area Connection” source=static addr=10.151.121.99 mask=255.255.255.0
netsh interface ip set address name=”Local Area Connection” gateway=10.151.121.1 gwmetric=1
netsh interface ip set dns name=”Local Area Connection” source=static addr=203.162.4.191 register=PRIMARY
netsh interface ip add dns name=”Local Area Connection” addr=203.162.4.190 index=2
netsh interface ip set wins name=”Local Area Connection” source=static addr=203.162.4.191

vd3:
set address name=”Local Area Connection” source=dhcp
set dns name=”Local Area Connection” source=dhcp register=PRIMARY
set wins name=”Local Area Connection” source=dhcp

Remote Desktop qua mặt firewall bằng port bất kỳ

Thủ thuật này rất tiện lợi cho những ai muốn remote desktop về máy tính tại nhà và qua mặt firewall. Port mặc định của Remote Desktop là 3389, để đổi port Remote Desktop bạn làm như sau:

Bước 1: Vào Start\Run gõ lệnh RegEdit

Bước 2: Theo đường dẫn sau

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\
Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

Sau đó bấm chuột phải chọn Modify.

Bước 4: Chuyển Hexadecimal thành Decimal và nhập vào giá trị port mà bạn muốn dùng, thường thì các firewall tại một số cơ quan chỉ cho phép 80 (http).

Bước 5: Sau khi sửa lại port bạn restart máy tính. Như vậy máy đóng vai trò Server đã lắng nghe trên port mới.

Bước 6: Máy client muốn Remote vào máy Server thì cần phải chỉnh định thêm port mới, ví dụ 192.168.1.4:80

Vào cmd => netstat để kiểm tra lại port đã mở

Lưu ý nếu bạn muốn Remote Desktop qua Internet thì cần phải NAT router trước nhé

Lấy avatar của 1 tài khoản Y!M

Avatar là hình ảnh nhỏ đi kèm theo mà mỗi tài khoản Yahoo sử dụng để đại diện cho mình. Nếu 1 người sử dụng avatar, bạn có thể nhìn thấy avatar trên danh sách bạn bè của mình ở Yahoo Messenger. Trong trường hợp bạn muốn lấy 1 hình ảnh tương tự bạn mình để làm avatar, thì ngoài cách xin hình ảnh đó, bạn có thể truy cập vào http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=…. với dấu … là tên ID bạn muốn lấy avatar. Chẳng hạn, bạn muốn lấy avatar của nick hqhuy_bk thì bạn sẽ sử lại link trên thành http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=hqhuy_bk, lập tức hình ảnh avatar của nick hqhuy_bk đang sử dụng sẽ được hiện ra. Việc bây giờ của bạn chỉ là save hình ảnh đó lại và sử dụng làm avatar cho chính mình.