Danh sách lớp CKĐT 20151 84155 ET2041 D3-505

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20151 84155 ET2041 D3-505 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZmGSQ0uSDlW5NN9F93aolRTWGPQjPOIlrIxVnqI1fI/edit?usp=sharing

Tôi gửi các e tài liệu môn học
3. Cài và sử dụng Multusim : Google

Hiện tại mới có 38 bạn . Còn bạn nào chưa nhập ttin vào ds thì hoàn thành khẩn trương trong tuần này (trước 23/8)

 

Danh sách lớp HTTTYT 20151 82872 ET4540 D9 204

Các bạn sinh viên lớp HTTTYT 20151 82872 ET4540 D9 204 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZmGSQ0uSDlW5NN9F93aolRTWGPQjPOIlrIxVnqI1fI/edit?usp=sharing

Các bài viết về môn KTĐT

Tài liệu Kỹ thuật điện tử

Danh sách lớp KTDT 20142 – D5 405

Các bạn sinh viên lớp KTDT 20142 – D5 405 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uKK3-3VntyvQwQQqNHcW3fU1gavY-HTyIHu1O2nz2K0/edit?usp=sharing

Link tài liệu : https://www.mediafire.com/folder/fuyvpvqkdvqdu/Kỹ_thuật_điện_tử_(EE)

Danh sách lớp HTTTYT 20142 – TC 210

Các bạn sinh viên lớp HTTTYT 20142 – TC 210 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFw_9esH9ZHnu8nKFfYRVvb0ssRvL-RYXhy0oycBhuA/edit?usp=sharing

Danh sách lớp CKĐT 2014-2015 TC 408

Các bạn sinh viên nhập thông tin vào Danh sách lớp CKĐT 2014-2015 TC 408 để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YHVwVMZj6XR_umBnV1H-jn5dNkTYiNg2q66XTIRDkfw/edit?usp=sharing

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 77 other followers