Danh sách lớp KTĐT 20181 -TC 207-ET3102-Mã lớp 104622

Danh sách lớp KTĐT 20181 -TC 207-ET3102-Mã lớp 104622 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i4L3GtjH-Vve6k3fGnqMvUZwfhNpOp2efYQZqsR1iJU/edit?usp=sharing

Danh sách SV kỳ 20172

Các bạn sinh viên kỳ 20172 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′

Deadline : hết thứ 6 26/1/2018. Sau đấy coi như k học !!!

Link :

Lớp KTĐT TC 309 101662 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JjOrbuTWfN_SnhsBaKthA-SaP3wJ7mpRUxlfTDynALA/edit?usp=sharing

Lớp KTĐT TC 309 101663 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WH2zdtM7mVIuctypTc6xWWmrtmeIB0SeEpp-I6pVzN4/edit?usp=sharing

Lớp CKĐT TC 305 https://docs.google.com/spreadsheets/d/160IWNP7BUNTdMsji5JSJBAyC9c_2hd_TGY1p5Nyi6hM/edit?usp=sharing

Danh sách lớp HTTTYT (HIS) 20171 – TC 309-ET4540

Các bạn sinh viên lớp HTTTYT (HIS) 20171 – TC 309-ET4540 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qD-Fp6fDXYna4-_u4z1P9JwB-im6saERmFCO_6S3hI/edit?usp=sharing

Danh sách lớp CKĐT 20163 -D5 201

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20163 -D5 201 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SKDOpicpRiUr5Oc8VDZkxQrooHuGY49IoDXfOqK8DV0/edit?usp=sharing

Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 407-ET2010-Mã lớp 95697

Các bạn sinh viên lớp KTĐT 20162 -T 407-ET2010-Mã lớp 95697 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i4L3GtjH-Vve6k3fGnqMvUZwfhNpOp2efYQZqsR1iJU/edit?usp=sharing

Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000

Các bạn sinh viên lớp Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzisI0Dy8N2dsRL2QUxYHfFfqp5CLm5DTFq4meMYKIw/edit?usp=sharing

Danh sách lớp CKĐT 20162 -TC 513-ET2040-Mã lớp 94692

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20162 -TC 513-ET2040-Mã lớp 94692 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4xyeiyJt0_U1FXsZ6TYTKBehqbOibwoCD2ZuFFobbU/edit?usp=sharing